Welkom bij Budo Sport Arnhem
Budo Sport Arnhem Gewoon doen

Bepalingen

1. Gratis 2e uur

Stichting Budo Sport Arnhem biedt haar cursisten per lesweek een gratis 2e uur sport. Voor dit extra 2e uur kan de cursist dezelfde of een andere sport kiezen.

2. Inschrijfgeld

Nieuwe cursisten betalen eenmalig € 10,00 inschrijfgeld.

3. Lesgeld

Het lesgeld is afhankelijk van de leeftijd van de cursist.
cursisten t/m 11 jaar...................................... € 22,00 per maand
cursisten 12 t/m 17 jaar................................... € 23,50 per maand
cursisten vanaf 18 jaar.................................... € 25,00 per maand

4. Gezinskorting

Gezinskorting kunt u krijgen als meerdere personen uit een gezin bij Stichting Budo Sport Arnhem sporten.
1e gezinslid (oudste gezinslid)............................ geen korting
2e gezinslid............................................... € 2,50 korting (per maand)
3e gezinslid............................................... € 5,00 korting (per maand)
4e, 5e, ... gezinslid...................................... geen lesgeld (wel eventuele toeslag verschuldigd)

5. GelrePas

Cursisten die in het bezit zijn van de GelrePas, kunnen volgens de hiervoor geldende richtlijnen korting verkrijgen.

6. Toeslag onbeperkt sporten

Cursisten kunnen bij Stichting Budo Sport Arnhem onbeperkt sporten (meer dan 2 lesuren). De cursist betaald hiervoor een toeslag van € 7,50 per maand.

7. Toeslag wedstrijden

Voor cursisten die deelnemen aan judo-wedstrijdtrainingen als selectiejudoka wordt een toeslag berekend. Voor een -12-selectiejudoka wordt een toeslag van € 5,00 per maand berekend. Voor een +12-selectiejudoka wordt een toeslag van € 7,00 per maand berekend. Voor al deze cursisten vervalt de 'toeslag onbeperkt sporten', mits zij geen andere sporten bij Stichting Budo Sport Arnhem beoefenen.

8. Wijze van betalen

Betaling van het verschuldigde periodebedrag vindt plaats door automatische incasso waarvoor u Stichting Budo Sport Arnhem kunt machtigen.

9. Afwezigheid

Bij afwezigheid wordt het lesgeld gewoon doorberekend, tenzij een regeling is getroffen. De cursist kan gemiste lesuren inhalen. Bij langdurige afwezigheid kan een regeling worden getroffen.

10. Tijdstip van betalen

Betaling cq. incassering geschiedt elke 2 maanden (= betaalperiode). Het verschuldigde periodebedrag wordt 15 dagen voor aanvang van de betreffende periode geïncasseerd.
periode 1 (JAN,FEB)........................................ geïncasseerd op 15 december
periode 2 (MRT,APR)........................................ geïncasseerd op 15 februari
periode 3 (MEI,JUN)........................................ geïncasseerd op 15 april
periode 4 (JUL,AUG)........................................ geïncasseerd op 15 juni
periode 5 (SEP,OKT)........................................ geïncasseerd op 15 augustus
periode 6 (NOV,DEC)........................................ geïncasseerd op 15 oktober

Het verschuldigde jaarlijkse lesgeld wordt door bovenstaande periodebetaling, gespreid over het gehele jaar. Het periodieke lesgeldbedrag wordt berekend door de jaarlijkse kosten van de lesweken evenredig te verdelen over 6 periodebetalingen.

11. Wijziging tarieven

Stichting Budo Sport Arnhem behoudt het recht tot aanpassing van de tarieven of anderszins bepalingen te wijzigen.

12. Herinneringskosten

De cursist verplicht zich tot het betalen van herinneringskosten, wanneer hij/zij verzaakt tijdig aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Herinneringskosten bestaan uit administratiekosten en/of incassokosten. De herinneringskosten bedragen minimaal € 3,50 (bij een kortdurende betaalachterstand).

13. Opzegging

De cursusduur wordt stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke opzegging. Een opzegging dient 1 maand voor aanvang van de nieuwe periode in het bezit te zijn van het secretariaat van Stichting Budo Sport Arnhem. Een opzegging dient voorzien te zijn van een handtekening en van een datum wanneer de sportactiviteiten van de cursist bij Stichting Budo Sport Arnhem beëindigd zullen worden. Opzeggingen middels e-mail worden niet geaccepteerd.

14. Sportieve instelling

De cursist dient zich tijdens de lessen sportief op te stellen en de instructies van de leraar nauwgezet op te volgen. Iedere aanwezige is gehouden aan de regels en omgangsvormen zoals verwoord in onze gedragsregels. Stichting Budo Sport Arnhem behoudt te allen tijde het recht cursisten te royeren.

15. Aansprakelijkheid

Stichting Budo Sport Arnhem stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van andermans eigendommen. Het bestuur en medewerkers van de stichting aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van andermans eigendommen.

16. Gebruik beeldmateriaal en Privacyverklaring

De cursist en andere bezoekers gaan akkoord met het gebruik van zijn of haar beeltenis in druk, op foto, video e.d. voor website en andere promotionele doeleinden zonder daarvoor vergoeding te claimen. Als u bezwaar hiertegen heeft, kunt u dat schriftelijk of per e-mail kenbaar maken.
Budo Sport Arnhem slaat inschrijfgegevens van haar sporters op conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees onze privacyverklaring.

17. Eigen risico

Het volgen van activiteiten (zowel binnen als buiten de sportlocatie), die deel uitmaken van het aanbod van Stichting Budo Sport Arnhem, is geheel voor eigen risico van de sporter. Het bestuur en medewerkers van de stichting aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel.

Stichting Budo Sport Arnhem, 12 april 2024